Horúca informácia: Hľadáme jazzového inštrumentalistu na netradičnom hudobnom nástroji

 

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ:
Slovak Accordion o.z.
Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice - Slovak republic
IČO: 51154838
DIČ: 2120942109
Register MVSR: č. VVS/1-900/90-52030
Telefón: +421 948 140 277
Email: info@slovakaccordion.com
www.slovakaccordion.com

Prevádzkovateľom tohto e-shopu ako internetového obchodu na www.slovakaccordion.com je spoločnosť Slovak Accordion o.z., Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice, IČO: 51154838, e-mail:info@slovakaccordion.com.

Prevádzka: Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice (ďalej „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“).


Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Akékoľvek odchýlky úplnosti dodávky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na faktúre alebo dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní predávajúcemu. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.


Reklamačný formulár – docx / pdf

Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak kupujúci použije výrobok na vrcholový, či výkonnostný šport tak, sú obmedzené práva zákazníka, určitý (výrobcom špecifikovaný) výrobok, alebo diel tovaru reklamovať.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov od dňa predaja. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť e-mailom, v sídle prevádzkovateľa, alebo v niektorom z autorizovaných servisov. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry, prípadne inú formu daňového dokladu. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti prevádzkovateľa za vady, t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu, prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry, prípade inej formy daňového dokladu a záručného listu do sídla prevádzkovateľa. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Zmluvné strany majú právo navrhnúť dohodu a zaslať e-mailom na info@slovakaccordion.com

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, nedodržaním záručných prehliadok zákazník je povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, v rozpore s návodom na používanie, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, resp. autorizovaným servisom, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Dôkazné bremeno pre uplatnenie reklamácie znáša zákazník, spotrebiteľ.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.07.2019