Horúca informácia: Hľadáme jazzového inštrumentalistu na netradičnom hudobnom nástroji

 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky na predaj vstupeniek

zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Prevádzkovateľ:
Slovak Accordion o.z.
Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice - Slovak republic
IČO: 51154838
DIČ: 2120942109
Register MVSR: č. VVS/1-900/90-52030
Telefón: +421 948 140 277
Email: info@slovakaccordion.com
www.slovakaccordion.com

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky, a/alebo používateľom internetovej stránky www.slovakaccordion.com na strane jednej a Usporiadateľom v mene a na účet ktorého koná občianske združenie Slovak Accordion o.z., so sídlom Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice, IČO 51154838, DIČ: 2120942109, zapísaná v registry občianskych združení MVSR:č.VVS/1-900/90-52030, (ďalej len „Slovak Accordion o.z.“) na strane druhej.


1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Slovak Accordion o.z.

Slovak Accordion o.z. pre Usporiadateľov sprostredkúva predaj vstupeniek na podujatie.
Usporiadatelia, prostredníctvom Slovak Accordion o.z. využívajú internetovú stránku www.slovakaccordion.com  a informačný, predajný a rezervačný systém "WEBticket“.
Prostredníctvom Systému WEBticket, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.slovakaccordion.com, ako aj prostredníctvom  predajných miest, sa umožňuje všetkým záujemcom o Podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych podujatiach, a následná realizácia priameho, alebo sprostredkovaného predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané Podujatia.

1.2. PODUJATIE

Podujatie je verejné podujatie, predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia najmä kultúrneho charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), na ktoré sa prostredníctvom Systému WEBticket realizuje priami predaj vstupeniek, alebo sa sprostredkúva predaj vstupeniek a ktoré organizuje alebo usporadúva organizátor.
Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich Usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Aktuálny zoznam Podujatí je dostupný na predajných miestach Slovak Accordion o.z. a na internetovej stránke www.slovakaccordion.com. Informácie o Podujatiach konaných mimo územia SR, ktoré nie sú zverejnené v zozname Podujatí, môžu byť záujemcom o Podujatie na požiadanie poskytnuté na predajnom mieste Slovak Accordion o.z..

1.3. USPORIADATEĽ

Usporiadateľ je osoba usporadúvajúca, prevádzkujúca alebo organizujúca Podujatie, resp. sprostredkovávajúca konanie Podujatia (v texte len „Usporiadateľ“), a ktorá je s Slovak Accordion o.z. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom Slovak Accordion o.z. sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatie a výkon iných s tým súvisiacich činností v rozsahu udeleného plnomocenstva.

1.4. PREDAJNÉ MIESTO

Predajným miestom Slovak Accordion o.z. sú všetky autorizované predajne Slovak Accordion o.z. Aktuálny zoznam Predajných miest je uverejnený na internetovej stránke www.slovakaccordion.com.

1.5. VSTUPENKA

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na Predajných miestach Slovak Accordion o.z. a na internetovej stránke www.slovakaccordion.com . Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca o Podujatie požaduje iný doklad ako je Vstupenka, musí Vstupenku zakúpiť prostredníctvom internetových stránok www.slovakaccordion.com a o takýto doklad pred zakúpením Vstupenky požiadať vopred.

1.6. FAKTÚRA

Faktúra je daňový doklad, ktorý musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti o koncovom zákazníkovi (ďalej len záujemca) a predávajúcim (ďalej len sprostredkovateľ), všetky náležitosti o cene za objednaný tovar, alebo službu a taktiež náležitosti o predmete fakturovaného tovaru, alebo služby, ktorú si záujemca záväzne objednal a úhradou objednávky riadne zakúpil u sprostredkovateľa na internetových stránkach www.slovakaccordion.com .

Faktúru vystavuje Slovak Accordion o.z. až po prijatí platby na bankový účet Slovak Accordion o.z. , zo strany záujemcu o tovar alebo službu, alebo na základe vopred písomnej požiadavky zo strany záujemcu.

1.7. MAJITEĽ VSTUPENKY - spotrebiteľ

Majiteľ vstupenky – spotrebiteľ je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste alebo priamo v predajnom a rezervačnom Systéme WEBticket prostredníctvom internetovej stránky www.slovakaccordion.com. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Odporúčame, aby Majiteľ vstupenky mal registráciu na internetovej stránke www.slovakaccordion.com. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť Usporiadateľom alebo tretími osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Slovak Accordion o.z. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných a iných povinností spracovateľa osobných údajov, pokiaľ ním nie je Slovak Accordion o.z. alebo ním poverený subjekt.


2. DRUHY VSTUPENIEK

2.1. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami Klasická vstupenka, vystavená Predajným miestom po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať:
a) názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, číslo predaja;
b) v ľavej časti dátum a čas predaja Vstupenky, označenie Predajného miesta, kde bola Vstupenka zakúpená, jedinečný identifikačný kód zakúpeného miesta, hologram a číselný rad hárku Vstupenky;
c) v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke;
d) označenie a daňové údaje Usporiadateľa Podujatia.

2.2. EMAILticket

Metóda distribúcie Vstupeniek do osobného (domáceho) Emailu, alebo vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná!) na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške (viac na www.emailticket.online a www.webticket.online ).
Vlastná Emailová vstupenka musí obsahovať:

a) názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí;
b) číslo predaja;
c) v pravej časti úplný, jedinečný čiarový, alebo QR kód;
d) označenie a daňové údaje Usporiadateľa podujatia;
Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:
e) názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí;
f) číslo predaja;
g) v pravej časti úplný, jedinečný čiarový, alebo QR kód;
h) označenie a daňové údaje Usporiadateľa podujatia.

2.3. MOBILticket

Elektronická vstupenka vyobrazená formou jedinečného čiarového kódu alebo QR kódu, ktorý v sebe zahŕňa text opisujúci Podujatie a umožní Majiteľovi vstupenky vstup na Podujatie. Čiarový kód alebo QR kód je prostredníctvom e-mailovej správy doručený Majiteľovi vstupenky na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.
V prípade požiadavky vydá Predajné miesto, ktoré predáva Majiteľovi MOBILticket Vstupenky pri kúpe písomné potvrdenie obsahujúce názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia a cenu zakúpenej Vstupenky (viac na www.mobilticket.online ).


3. ZMLUVNÝ VZŤAH

3.1. Slovak Accordion o.z. na základe zmluvy uzavretej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatie  v mene Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov o Podujatie finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek na Podujatie. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.slovakaccordion.com  vstupuje Majiteľ vstupenky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke www.slovakaccordion.com. Informácie o Usporiadateľoch sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke www.slovakaccordion.com. Obchodné meno Usporiadateľa je záujemcovi o Podujatie/Majiteľovi vstupenky poskytnuté tiež na Predajných miestach kedykoľvek na požiadanie, aj pred zakúpením Vstupenky. Zmluva medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich.

3.2. Za zmenu Podujatia zodpovedá Usporiadateľ. Slovak Accordion o.z. nie je Usporiadateľmi splnomocnený prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek na Podujatia a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Toto sa nevzťahuje iba na podujatia, ktorých Slovak Accordion o.z. je organizátorom. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky môžu upravovať okrem týchto VOP aj iné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkového poriadku Podujatia.

3.3. Slovak Accordion o.z. vychádza pri informáciách o Podujatiach zverejnených na www.slovakaccordion.com  a na Predajných miestach, zo zdrojov poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má Slovak Accordion o.z. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webovej stránky www.slovakaccordion.com.

3.4. Slovak Accordion o.z. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.slovakaccordion.com,  a  Majiteľom vstupenky alebo záujemcom o Podujatie umožňuje prístup k tejto internetovej stránke a tým aj k Systému WEBticket, vrátanie vykonania registrácie na tejto internetovej stránke.


4. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

4.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou tzv. permanentky) platnosť.


4.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou  Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

4.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky), resp. po obdržaní elektronickej vstupenky alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou (v prípade EMAILticket) a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10 týchto VOP.

4.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

4.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky je zakázané.

4.6. Slovak Accordion o.z. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke www.slovakaccordion.com  (časť „koncerty“).

4.7. Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícii buď na internetovej stránke www.slovakaccordion.com,  pri konkrétnom podujatí alebo zverejnené pred vstupom na podujatie. V prípade ich nedodržania  je Usporiadateľ oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel Podujatia, a to napr. aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.

4.8. V osobitných prípadoch, ako napr. pri verejných športových podujatiach, rizikových podujatiach, na základe rozhodnutia Usporiadateľa alebo športového zväzu budú Vstupenky na dané Podujatie vystavené na konkrétne meno a priezvisko osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá záujemca o Podujatie/Majiteľ vstupenky. Údaje o inej fyzickej osobe je záujemca oprávnený poskytnúť len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.


5. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB PODUJATIA

5.1. Služby ponúkané na Podujatí nie sú službami Slovak Accordion o.z.. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA daného Podujatia. Slovak Accordion o.z. zabezpečuje pre Usporiadateľa výlučne sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie a iné s tým súvisiace činnosti v rozsahu udeleného plnomocenstva . Slovak Accordion o.z. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah, charakter, kvalitu, či iné parametre Podujatia, ani za akékoľvek porušenie práv Majiteľa Vstupenky v súvislosti s Podujatím, napr. jeho zrušením. Takýto nárok je nárokom voči Usporiadateľovi a Slovak Accordion o.z. nie je splnomocnený Usporiadateľom na žiadne právne úkony s tým spojené, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak. Toto sa však nevzťahuje na podujatia, ktorých organizátorom je Slovak Accordion o.z., ani na vlastný predaj tovaru, alebo služieb poskitovaných Slovak Accordion o.z. na internetových stránkach www.slovakaccordion.com.


5.2. K obmedzeniu ponuky služieb na Podujatiach a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod.. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.slovakaccordion.com, časť „koncerty“ informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o Podujatie o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.).

5.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, sa finančné prostriedky predstavujúce príslušnú časť ceny Vstupenky vracajú Usporiadateľom v primeranom rozsahu určenom Usporiadateľom, ak Usporiadateľ neurčí inak. Miesto, čas a spôsob vrátenia príslušnej časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.slovakaccordion.com , časť „koncerty“.

5.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracia Usporiadateľ bez zbytočného odkladu Majiteľom vstupeniek po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.slovakaccordion.com, časť „koncerty“.


6. REGISTRÁCIA

6.1. K priamemu zakúpeniu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom internetovej stránky www.slovakaccordion.com  nie je potrebné vykonať registráciu na internetovej stránke www.slovakaccordion.com, avšak jej vykonanie sa odporúča za účelom lepšieho využívania služieb Systému WEBticket (napr. možnosť byť informovaný o zmenách/zrušení Podujatia, možnosť sledovania histórie svojich objednávok, opätovná tlač Vstupeniek, odpadá nutnosť opakovaného vypĺňania údajov a pod.).


6.2. V prípade, ak Slovak Accordion o.z. využije možnosť zablokovania prístupu do Systému WEBticket na internetovej stránke www.slovakaccordion.com  konkrétnemu registrovanému používateľovi v zmysle týchto VOP, ide o výkon práva Slovak Accordion o.z., s ktorým nie je spojený vznik akýchkoľvek nárokov na strane registrovaného používateľa, ktorému bol prístup zablokovaný, a to najmä, avšak nie výlučne, spojený so stratou prístupu, stratou údajov, dát a informácií nachádzajúcich sa v registrovanom účte používateľa a pod. Ochrana osobných údajov používateľa tým nie je dotknutá.


7. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

7.1.Rezervácia

Záujemca o Podujatie si môže rezervovať Vstupenku na dané Podujatie prostredníctvom internetovej stránky www.slovakaccordion.com.
Rezervácia, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak, je platná 3 dni od jej uskutočnenia. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest a tým nepriame poškodzovanie Usporiadateľa a Slovak Accordion o.z.. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené a registrovaný používateľ, ktorý tieto rezervácie vytvára, môže mať zablokovaný prístup do Systému WEBticket na www.slovakaccordion.com.

7.2.  Zrušenie rezervácie

V prípade problémov so zrušením rezervácie môže registrovaný používateľ  napísať na info@slovakaccordion.com.  Rezervácia vstupeniek bude v tom prípade registrovanému používateľovi bez akýchkoľvek poplatkov zrušená. Rezervovanie Vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej registrácie. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií Vstupeniek, resp. na označovanie miest je zakázané. Takéto automatické rezervácie budú bez upozornenia zrušené a registrovaným používateľom, prostredníctvom ktorých boli tieto automatické rezervácie vytvorené, bude zablokovaný prístup do Systému WEBticket na www.slovakaccordion.com.

7.3. Informácie o zrušení rezervácie

V prípade zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.slovakaccordion.com, časť „koncerty“, o postupe vracania vstupného Usporiadateľom ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vracanie vstupného Usporiadateľom prebiehať. Registrovaní používatelia, resp. Majitelia vstupeniek, ktorí pri kúpe Vstupeniek prostredníctvom stránky www.slovakaccordion.com  zadali svoju emailovú adresu, budú o zrušení Podujatia upovedomený aj formou emailovej správy.

7.4. Povinná registrácia

Povinná registrácia je zároveň intuitívnym nástrojom a pomocníkom ako lepšie využívanie služieb na internetových stránkach www.slovakaccordion.com (napr. možnosť byť informovaný o novinkách, sledovať priebeh vybavovania nákupu, sledovanie histórie svojich objednávok a faktúr, opätovná tlač objednávok, faktúr a vybavených, ale aj nevybavených reklamácií ako aj rýchle podanie reklamácie on-line a v neposlednom rade odpadá nutnosť opakovaného vypĺňania údajov pri ďalších objednávkach a nákupoch).

7.5. Doručenie tovaru a služieb

Slovak Accordion o.z. ako prevádzkovateľ internetových stránok www.slovakaccordion.com zabezpečí, aby zakúpený tovar alebo služba boli záujemcovi, resp. ich vlastníkovi poskytnuté elektronicky (Emailom a pod.) a tovar doručený v dôkladne zabalený v dostatočne pevných a bezpečných obaloch, tak aby nedošlo k samovoľnému rozbaleniu a poškodeniu tovaru, pričom forma doručenia a lehota dodania zakúpených tovarov a služieb uvedená v detailnom popise každého tovaru a služby na internetových stránkach www.slovakaccordion.com, je kuriérskou spoločnosťou záväzná. Lehoty dodania sa môžu líšiť v závislosti od podmienok doručenia kuriérskej služby, ktorá tieto lehoty môže priebežne upravovať a však tieto zmeny musí Slovak Accordion o.z. aktualizovať na internetových stránkach www.slovakaccordion.com .


8. PLATBA ZA VSTUPENKY

Záujemca o Podujatie môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.slovakaccordion.com, prípadne na predajnom mieste.

8.1. Cenu za rezervované, resp. vybrané Vstupenky je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

a) Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom GoPay 3D Secure (platba cez virtuálny POS terminál spoločnosti GoPay). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MASTERCARD Electronic, MAESTRO. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.
b) Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu Vstupenky.
c) Prostredníctvom elektronickej peňaženky (PayPal, Google Pay, GoPay a Bitcoin).
d) Formou Premium SMS (platby formou SMS spoločnosti GoPay).
e) V hotovosti na vybraných Predajných miestach. Pre tento spôsob platby a následnú možnosť prevzatia Vstupenky je nevyhnutné si uschovať rezervačné číslo, ako aj zadať všetky požadované údaje do registračného formulára, nakoľko oznámenie predmetných údajov bude od záujemcu o Podujatie žiadať pracovník Predajného miesta, ktorý bude dané Vstupenky vydávať.
f) Na rezerváciu/predpis platby/ faktúru, pričom pre tento prípad, ak je rezervácia/predpis/faktúra uhradená prevodom z účtu, je možné Vstupenky rezervovať najneskôr v lehote do 20 dní pred konaním Podujatia, ak nie je uvedené inak v popise Podujatia alebo v pokynoch Usporiadateľa. Bližšie informácie je možné získať na info@slovakaccordion.com.

8.2. V prípadoch platby podľa článku 8, odstavec 1, bod a) - b), budú finančné prostriedky predstavujúce cenu za objednaný tovar, službu, alebo rezervované Vstupenky stiahnuté zo zadaného  účtu ihneď po potvrdení úhrady.


9. DODACIE PODMIENKY

9.1. Pri objednaní služieb na stránkach www.slovakaccordion.com , elektronicky (Emailom),
pri kúpe tovaru na stránkach www.slovakaccordion.com, kuriérskou spoločnosťou,
pri rezervácii vstupeniek na stránkach www.slovakaccordion.com , elektronicky (Emailom), alebo osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe rezervačného čísla.

9.2. Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom označte, o akú formu prevzatia tovaru, služby a Vstupenky máte záujem (osobne na Predajnom mieste, poštou,  kuriérom/prepravnou spoločnosťou, EMAILticket, MOBILticket).

9.3. osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe variabilného symbolu a overovacieho kódu, bez akéhokoľvek poplatku (klasická vstupenka) na vlastných Predajných miestach Slovak Accordion o.z..

9.4. kuriérom/ prepravnou spoločnosťou, pričom poplatok za doručenie ( poštovné, prepravné a balné ) bude účtovaný v plnej výške Majiteľovi zakúpeného tovaru, služby alebo vstupenky (klasická vstupenka). Cena poplatku za doručenie je uvedená aktuálne pri platbe.

9.5. zaslaním QR kódu prostredníctvom e-mailovej správy bez akéhokoľvek poplatku (MOBILticket).

9.6. vytlačením na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná !) bez akéhokoľvek poplatku (EMAILticket).

9.7. Usporiadateľ sa zaväzuje:
a) v prípade klasických vstupeniek umožniť Majiteľovi vstupenky vyzdvihnúť si rezervované Vstupenky na Predajných miestach, o čom je Majiteľ vstupenky informovaný prostredníctvom emailu.
b) bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.slovakaccordion.com  o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli, o ktorých je Slovak Accordion o.z. zo strany jednotlivých Usporiadateľov informovaný.

9.8. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:
a) prevziať rezervované Vstupenky v stanovenom čase pred konaním Podujatia (klasické vstupenky).
b) zaplatiť za rezervované Vstupenky dojednanú cenu v plnej výške.
c) prevziať Vstupenky uhradené prostredníctvom internetu najmenej 24 hodín pred začiatkom konania Podujatia, v opačnom prípade Usporiadateľ ani Slovak Accordion o.z. nezodpovedá za akékoľvek ujmy na strane Majiteľa vstupenky spojené s nemožnosťou vyzdvihnutia Vstupenky.
d) uviesť všetky Slovak Accordion o.z. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo.

9.9. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že:
a) za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek (ďalej len „prepravca“), pokiaľ ich Slovak Accordion o.z. poskytol na prepravu včas, zodpovedá prepravca,
b) za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty, kuriéra, prepravnej spoločnosti, resp. ktorý si nevyzdvihol svoje Vstupenky včas, zodpovedá Majiteľ vstupenky.
c) za oneskorené prevzatie Vstupeniek Majiteľom vstupenky na Predajných miestach a tým oneskorený príchod na Podujatie, zodpovedá Majiteľ vstupenky.
d) za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy Majiteľom vstupenky zodpovedá Majiteľ vstupenky.
e) za nevyužitie Vstupenky na Podujatie zodpovedá Majiteľ vstupenky.
f) za skontrolovanie Vstupeniek pri prevzatí na Predajnom mieste Majiteľom vstupenky zodpovedá Majiteľ vstupenky.
g) za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek zodpovedá prepravca.
h) za zmenu alebo zrušenie Podujatia, pričom v tomto prípade bude na internetovej stránke www.slovakaccordion.com , časť „koncerty“, uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa zodpovedá Usporiadateľ; Slovak Accordion o.z. nie je subjektom povinným vrátiť vstupné Majiteľom vstupeniek, ak takýto úkon Slovak Accordion o.z. vykonáva, robí tak v mene a na účet Usporiadateľa na základe a v rozsahu jemu udeleného plnomocenstva, a preto Slovak Accordion o.z. nie je nositeľom akýchkoľvek záväzkov z tohto titulu voči Majiteľom Vstupeniek.

9.10. V prípade, ak nastane situácia uvedená v článku 9, odstavec 9, v bodoch a), resp. g), je Majiteľ vstupenky povinný bezodkladne kontaktovať Slovak Accordion o.z. a poskytnúť jej nevyhnutnú súčinnosť na uplatnenie reklamácie u zmluvných partnerov (Slovenská pošta, resp. iná zvolená doručovateľská služba).


ODPORÚČANIA:
Aktuálne informácie o Podujatiach a programe nájdete na www.slovakaccordion.com/koncerty/

alebo v mieste zakúpenia Vstupenky.
Odporúčame informovať sa pred zakúpením Vstupenky o cenách a možných zľavách.
Odporúčame Majiteľom vstupeniek vyzdvihnúť si zakúpené Vstupenky včas, v dostatočnom časovom predstihu pred konaním Podujatia tak, aby stihli začiatok Podujatia.
Odporúčame používať Google Chrome, Mozilla Firefox, alebo Safary a mať nainštalovaný plug-in Flash od spoločnosti Macromedia. Pokiaľ ho nainštalovaný nemáte, pred zobrazením hľadiska podujatia, ktoré ho vyžaduje, budete vyzvaní dialógovým oknom k povoleniu stiahnutia a inštalácie plug-inu Flash do prehliadača Internetu.

Neodporúčame používať internetový prehliadač Internet Explorer a to z dôvodu, že je zastaralý.

ORGÁN DOZORU:
Slovenská obchodná inšpekcia pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65  Košice 1,
www.soi.sk


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru

v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:
Slovak Accordion o.z.
Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice - Slovak republic
IČO: 51154838
DIČ: 2120942109
Register MVSR: č. VVS/1-900/90-52030
Telefón: +421 948 140 277
Email: info@slovakaccordion.com
www.slovakaccordion.com

Prevádzkovateľom tohto e-shopu ako internetového obchodu na www.slovakaccordion.com je spoločnosť Slovak Accordion o.z., Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice, IČO: 51154838, e-mail:info@slovakaccordion.com.

Prevádzka: Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice (ďalej „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“).


Článok 1Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru, produktov prostredníctvom e-shopu (systém elektronického obchodného domu) www.slovakaccordion.com (ďalej len „obchod“). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej „užívateľ“, „zákazník“, resp. „kupujúci“, resp. „odberateľ“).

Užívateľ, zákazník, ktorý užíva, prezerá si na stránke www.slovakaccordion.com obchod prejavuje súhlas s Pravidlami spracúvania osobných údajov a / alebo vyplní aj svoje osobné údaje, či potvrdí Objednávku elektronicky, vyjadruje svoj Súhlas, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačnými podmienkami, Pravidlami spracúvania osobných údajov, ďalšími podmienkami a príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.

Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prezerá tovar, produkty v obchode bez zadania objednávky, bez vyplnenia osobných údajov.

Zákazník, resp. Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sa rozumie v obchode registrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu, alebo zaslala e-mail alebo objednala tovar osobne

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo zaslaný e-mailom alebo osobne.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená samostatná kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú zmluvné strany potvrdením objednávky akceptujú.


Článok 2Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez obchod objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "kúpiťs ikonkou košíka“.

Po stlačení tlačidla "kúpiť s ikonkou košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky je podmienené pravdivým a úplným vyplnením údajov, ktoré od neho systém vyžaduje, pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie aj IČO, vystupuje a nakupuje ako zástupca právnickej osoby. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy.

Po registrácii na (neplatí pre neregistrovaných užívateľov) bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri opakovaných nákupoch prihlasovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky. Zákazník sa zaväzuje svoje prihlasovacie údaje chrániť pred zneužitím, keď že poskytnutie tretej osobe sa budepovažovať za zneužitie identity zákazníka.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil, poprípade bol prevádzkovateľom oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný uhradiť. Zákazník je povinný pre dokončenie objednávky si vybrať z ponúkanej voľby: spôsob úhrady a dopravy.Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná prevádzkovateľom, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky e-mailom kupujúcemu sa Zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú v zmysle týchto Obchodných podmienok, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru, cenu, platobné podmienky a dodacie podmienky našich zmluvných partnerov.

Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

E-shop obchod umožňuje registrovaným zákazníkom na „Môj účet“ po autorizácii prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...).

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, v celom rozsahu s nimi súhlasí a týmto úkonom sa stáva spotrebiteľom.


Článok 3Platobné podmienky

Všetky ceny produktov v obchod sú uvedené v mene Eur a vrátane aktuálne platnej sadzby DPH.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa, resp. príjemcu, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

V prípade objednávky s úhradou vopred môže zákazník manuálne uhradiť potrebnú sumu bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na náš účet v ktorejkoľvek banke (všetky informácie potrebné k úhrade sumy vrátane čísla účtu príjemcu od nás obdrží). Po pripísaní sumy na účet príjemcu bude zákazníkovi bezodkladne zaslaný tovar. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi, kuriérovi pri preberaní tovaru. Prevádzkovateľ  využíva doručovanie zásielky s poskytovateľmi, kuriérmi, ktorí sú uvedení v objednávke.

V obchode je možnosť nákupu na splátky cez spoločnosti:

  • QUATRO, Všeobecná úverová banka, a.s., 29.augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad, Email: quatro@quatro.sk, Infolinka: +421 850 123 440;
  • Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, Email:posta@homecredit.sk, Infolinka: +421 850 111 118;

Článok 4Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

TERMÍN: Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi bezodkladne, no najneskôr však do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky, zálohovej platby alebo jej prijatia prevádzkovateľom, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak prevádzkovateľ nemá požadovaný tovar vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od objednávky. Orientačný čas doručenia si zákazník zistí e-mailom, chatom, SMS, alebo telefonicky s prevádzkovateľom. Zvyčajne je tovar spravidla dodaný v nasledujúci pracovný deň alebo do 2 (dvoch) pracovných dní ak je skladom, resp. tovar označený textom „tovar je na objednávku“, do 30 dní od jeho objednania.

Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode zmluvných strán o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, prevádzkovateľ sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

MIESTO A DORUČENIE: Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako „adresu doručenia“. Ak je adresa na doručenie rozdielna odadresy sídla / bydliska zákazníka, je zákazník povinný tak uviesť s objednávke. Zákazník je povinný informovať prevádzkovateľa o tom, že poveruje inú Zodpovednú osobu na prevzatie zásielky a vyplniť jeho kontaktné osobné údaje: meno, priezvisko, tel.číslo.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v mieste sídla prevádzkovateľa spoločnosti Slovak Accordion o.z., sídlo:Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na sklade. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup. Dĺžka rezervácie pri osobnom odbere zákazníkom je 48 hodín od potvrdenia objednávky. Prevádzkovateľ  môže doručiť zásielku zákazníkovi aj vlastnými prostriedkami.

Pre zabezpečenie doručenia tovaru spolupracujeme výhradne so zmluvnými doručovateľmi, kuriérmi, ktorým poskytujeme osobné údaje zákazníka pre plnenie zmluvných podmienok (prevažne tieto tretie osoby):

  • Slovenská pošta a.s., sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
  • Direct Parcel distribution SK s.r.o., sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO:35834498. 

Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená zodpovedná osoba s výnimkou dopravcu, kuriéra prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

NÁKLADY: Ak suma objednávky je nižšia ako 30 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (jednotná sadzba 4,00 € na celú objednávku pri platbe dobierkou alebo 3,50 € na celú objednávku pri platbe vopred). Ak suma objednávky je viac než 30 €, prevádzkovateľ dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom prevádzkovateľa, resp. kuriéra včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na náklady zákazníka alebo v zmysle dohody zmluvných strán.

BALENIE: Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Zásielka bude zabalená  v štandardnej kvalite, rozmeroch, hmotnosti ak to zakúpený tovar

umožňuje. Hudobné nástroje a ich príslušenstvo obsahujúce krehké materiály, môžu byť zabalené v neštandartných rozmeroch, lebo povaha tovaru si to vyžaduje. Všetky neštandardné parametre tovaru budú mať vplyv na samostatné prepravné a doručovacie náklady. Budeme sa snažiť používať ekologické balenie, prípadne vratné obaly po dohode zmluvných strán.


Článok 5Storno objednávky

Zrušenie alebo stornovanie objednávky sa riadi zákonom 102/2014 Z.z. Ustanoveniami tohto čl. 5 nie je dotknuté právo zákazníka, kupujúceho, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je uvedené v čl. 6 nižšie.

A. Storno objednávky zo strany zákazníka 

Zákazník má právo stornovať objednávku a to v prípade, ak cena z objednávky, zálohovej faktúry, ešte nebola uhradená, výhradne zaslaním e-mailu na info@slovakaccordion.com. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení zálohy, resp. ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 4, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je na objednávku", alebo tovar cene vyššej než 300,-Eur aj storno poplatok vo výške 30% z ceny tovaru.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať za „tovar na objednávku“ alebo tovar v cene vyššej než 300,-EUR, zálohu vo výške minimálne 35% z uvedenej ceny tovaru (s DPH).

V prípade, že sa stornovanie objednávky zákazníkom bude opakovať, má právo prevádzkovateľ prehodnotiť zmluvný vzťah a obmedziť, či ukončiť zmluvný vzťah, resp. neumožniť zákazníkovi uzatvoriť nasledovnú objednávku a zrušiť zákazníkovi užívateľský účet.

B. Storno objednávky zo strany prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky, resp. zálohovej faktúry alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode zmluvných strán o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť späť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu sumu, ktorú obdržal.


Článok 6Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník, ktorý vo vzťahu k prevádzkovateľovi vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.

Záručná doba na tovary je stanovená na 24 mesiacov s podmienkou dodržania záručných prehliadok zo strany spotrebiteľa, kupujúceho.

Zákazník berie na vedomie aj ustanovenia podľa §3 a hlavne ods. h), i), j), k).

Pri odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka, spotrebiteľa, v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je na objednávku", alebo tovar cene vyššej než 300,-Eur je storno poplatok vo výške 30% z ceny tovaru. Myslí sa tým 2x (krát) cena dopravy K aj OD zákazníka, náklady za poškodenie, použitie, znečistenie, poškodenie, balenie a iné.

Prevádzkovateľ má právo požadovať náklady za používanie a Prenájom / požičanie hudobných nástrojov podľa Cenníka v danom čase a tým nie je dotknuté právo požadovať storno poplatok vo výške 30% z ceny tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje iba e-mailom na info@slovakaccordion.com, kde priloží vyplnenú žiadosť o odstúpenie od zmluvy.


Vzorový formulár – Odstúpenie od zmluvy – docx / pdf

V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe prevádzkovateľovi, a to osobne v prevádzke prevádzkovateľa alebo zaslaním emailu, na adresu predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s prevádzkovateľom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky opotrebenia alebo používania v rozpore s návodom na používanie, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď.

Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľsa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia, Formuláru o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak v zmysle obmedzení uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však prevádzkovateľ zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný prevádzkovateľom, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

k) nedodržal záručné prehliadky stanovené prevádzkovateľom,

l) používanie tovaru v rozpore s návodom na používanie.

Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno. Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť v konkrétnom prípade inak. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude prevádzkovateľom akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


Článok 7Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Akékoľvek odchýlky úplnosti dodávky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na faktúre alebo dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní predávajúcemu. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.


Reklamačný formulár – docx / pdf

Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak kupujúci použije výrobok na vrcholový, či výkonnostný šport tak, sú obmedzené práva zákazníka, určitý (výrobcom špecifikovaný) výrobok, alebo diel tovaru reklamovať.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov od dňa predaja. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť e-mailom, v sídle prevádzkovateľa, alebo v niektorom z autorizovaných servisov. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry, prípadne inú formu daňového dokladu. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti prevádzkovateľa za vady, t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu, prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry, prípade inej formy daňového dokladu a záručného listu do sídla prevádzkovateľa. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Zmluvné strany majú právo navrhnúť dohodu a zaslať e-mailom na info@slovakaccordion.com

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, nedodržaním záručných prehliadok zákazník je povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, v rozpore s návodom na používanie, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, resp. autorizovaným servisom, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Dôkazné bremeno pre uplatnenie reklamácie znáša zákazník, spotrebiteľ.


Článok 8. Ochrana osobných údajov - stručne

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že podrobné Pravidlá spracúvania osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018, Z.z. o ochrane osobných údajov, sú záväzné pre všetky zmluvné stranyaj tretie strany, partnerov prevádzkovateľa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok.

8.2 SÚHLAS. Zákazník, spotrebiteľ resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“), fyzická alebo právnická osoba, prezeraním a užívaním e-shopu poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

8.3 Zákazník, dotknutá osoba, zároveň vyjadruje svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov dobrovoľne aj pre tretie strany, partnerov, poskytovateľov, sprostredkovateľov, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorené samostatné zmluvy.

8.4 Zákazník berie na vedomie, že prevádzkovateľ nemôže splniť objednávku a plnenie zmluvy, ak dotknutá osoba nesúhlasí so spracúvaním osobných údajov a Všeobecných obchodných podmienok.

8.5 ÚČELOM spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníka, predzmluvné vzťahy,potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo e-mailom, plnenie objednávky, plnenie zmluvy, vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru, prípade reklamácia a zákaznícky servis.

8.6. PRÁVA ZÁKAZNÍKA: Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať, opraviť, zmeniť, doplniť po prihlásení na „Môj účet“. Zákazník môže požiadať prevádzkovateľa o plnenie svojich práv, ako dotknutej osoby kedykoľvek e-mailom.


Článok 9Platnosť a účinnosť

9.1. Všetky vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia, okrem prípadu ak prebieha plnenie reklamácie s dotknutým zákazníkom, kde sa na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením www.slovakaccordion.com.

9.3. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, adresa: Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65  Košice 1, e-mail: info@soi.sk, www.soi.sk.

9.4. Prílohy Všeobecných obchodných podmienok:

  • Pravidla ochrany osobných údajov – pdf
  • Reklamačný poriadok – docx / pdf
  • Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy – pdf
  • Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy - xls

9.5. Používaním tohto internetového obchodu e-shopu užívateľ súhlasí so zhromažďovaním a spracúvaním informácií a o nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

9.6. Užívateľ, zákazník, spotrebiteľ, kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s týmito súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.07.2019